Gegevensbescherming/Privacyverklaring Voordragt

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Voordragt

De Houtduif 19, 7609 ED Almelo

KvK 08173194

www.voordragt.nl

info@voordragt.nl

R. Dragt

06-22931361

 

Voordragt verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en persoonlijk. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Voordragt verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam, adres, postcode, woonplaats
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum, BSN, geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Gegevens t.a.v. uitkering en salarissen
 • Opleidingsgegevens en werkervaring

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voordragt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Doeleinden

Voordragt verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van arbeidsdeskundige en re-integratie-opdrachten
 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen en facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht en/of met uw toestemming, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Voordragt hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;
 • De bescherming van haar financiële belangen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Voordragt deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Voordragt persoonsgegevens uitwisselen. Voordragt kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit kunnen zijn onderaannemers, de uitvoerder van tevredenheidsonderzoek en de accountant. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt of kunnen zij deze inzien. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Het kan ook zijn dat uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Voordragt  aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Voordragt  zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EER/EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook en aanverwante apps in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Voordragt zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Voordragt  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Voordragt passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voordragt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten

U heeft het recht om Voordragt  een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Voordragt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Voordragt

R. Dragt

roel.dragt@voordragt.nl

06-22931361

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Voordragt laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2018.

Voordragt  kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.