Algemene voorwaarden Voordragt

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voorzover niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
  1. Voordragt is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen acht dagen wordt bevestigd.
  2. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven.
 1. Uitvoering van de overeenkomst.
  1. Voordragt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Voordragt het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor een goede beroepsuitoefening noodzakelijke gegevens tijdig aan Voordragt worden verstrekt.
  4. Voordragt is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Voordragt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Contractduur en uitvoeringstermijn.
  1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Voordragt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Wijziging van de overeenkomst.
  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is wijzigingen of aanvullingen in de te verrichten werkzaamheden door te voeren zullen beide partijen tijdig hierover overleggen en zonodig in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
  2. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. Voordragt zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
  3. Wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Voordragt zal de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Gegevensbescherming
  1. Voordragt neemt grote zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de aan Voordragt ter beschikking gestelde informatie. Deze informatie zal enkel en alleen worden gebruikt voor de door Voordragt te verrichten diensten.
  2. Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden zal Voordragt de onderliggende stukken gedurende twee jaar bewaren en inzichtelijk houden na het beëindigen van de opdracht of de relatie, het een en ander overigens volgens geldende bewaartermijnen.
  3. Voordragt houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 5. Intellectueel eigendom.
  1. Onverminderd het bepaalde onder 4.a. behoudt Voordragt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Voordragt verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen, ontwerpen en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Voordragt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
  3. Voordragt behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 6. Beëindiging, voortzetting en ontbinding.
  1. Uiterlijk twee maanden voor afloop van de overeenkomst vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en Voordragt over eventuele verdere samenwerking.
  2. De vorderingen van Voordragt zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst Voordragt goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien Voordragt de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. Voordragt is dan bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Voordragt om schadevergoeding te vorderen.
 7. Gebreken en klachttermijnen.
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Voordragt.
  2. Indien een klacht gegrond is zal Voordragt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels niet meer mogelijk is of voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Voordragt is dan slechts aansprakelijk binnen de grenzen zoals gesteld onder 13. Aansprakelijkheid.
  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief btw, reisuren woon-werkverkeer en reis- en verblijfskosten.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Voordragt geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Voordragt zal over de uitgevoerde werkzaamheden een urenspecificatie opstellen, deze ter accordering voorleggen aan opdrachtgever en deze gebruiken als basis voor facturering.
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Voordragt aan te geven wijze. Bij niet-tijdige betaling kan Voordragt rentevergoeding gelijk aan de wettelijke rente in rekening brengen en onmiddellijk opeisen.
  2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
  3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Gemaakte kosten.
  1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer verplichtingen dan komen alle in redelijkheid gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
  1. De aansprakelijkheid van Voordragt, voorzover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Voordragt het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten van langere duur verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Voordragt.
  1. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Voordragt opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Voordragt niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  2. Indien Voordragt bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Voordragt gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 9. Geschilbeslechting en toepasselijk recht.
  1. In geval van geschil zullen partijen trachten in overleg tot een oplossing te komen.
  2. Op elke overeenkomst tussen Voordragt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.